Värdegrundsförlaget

Aktning

 

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.

— Romarbrevet, 12:10, NT

 

Då man hälsar på er med en hälsning, så hälsa tillbaka med en ännu vackrare, eller besvara den!

— Muhammad

 

 

Aktsamhet

 

Tanklösa ord kan såra som svärd, men den vises tal ger läkedom

— Ordspråksboken, GT

 

Förtal drabbar tre personer: den talande, den tilltalade och den omtalade.

— Talmud (judisk urkund)

 

Var värdig din nästas förtroende och se på honom med ett ljust och vänligt ansikte.

— Bahá’u’lláh (bahá’í-skrifterna)

 

Hur irriterad du än känner dig, tala aldrig vresigt.

— Buddha

 

 

Andlighet

 

Människan är i verkligheten en andlig varelse och endast när hon lever i anden är hon verkligt lycklig.

— Abdu’l-Bahá

Ansvar

 

Må vi vara sådana att vi förbättrar livet i framtiden. Den som stärker det goda, var han än finner det, uträttar ett verkligt arbete på jorden.

— Zoroaster

 

O, ni rika på jorden! De fattiga ibland er har Jag anförtrott åt er – beskydda vad som blivit er anförtrott och inrikta er inte blott på egen bekvämlighet.

— Bahá’u’lláh

 

Allt gör intryck på tillvaron och resulterar i skeendets kurs genom tiderna.

— Abdu’l-Bahá

 

Aldrig går effekten av en handling förlorad.

— Buddha

 

 

Enighet och enhet

 

Sanningen är endast en. Därför finner de vise ingenting att tvista om.

— Buddha

 

Var förenade i hjärta och syfte och rådgör vänligt med varandra.

— Vedaskrifterna.

 

Betrakta icke varandra såsom främlingar. Ni är frukterna på ett träd och

bladen på samma gren.

Alla Guds profeter förkunnar samma tro.

— Bahá’u’lláh

 

 

Givmildhet

 

Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt

den arme. — Ordspråksboken, GT

 

Var givmild i framgång och tacksam i motgång.

—Bahá’u’lláh

 

En vis man har sin glädje i givmildheten och blir genom den välsignad i den andra världen.

— Buddha

 

 

Glädje

 

Glädjen ger oss vingar! I glädjens stunder är vår styrka mer vital, vårt förstånd klarare och vår förståelse tydligare. Vi tycks bättre skickade att klara av livet och finna det område där vi kan göra nytta.

— Abdu’l-Bahá

 

Tankfullhet och meditation skänker mycken glädje.

— Buddha

Godhet

 

När en människa talar eller handlar med god avsikt, då följer henne lyckan likt en skugga som aldrig lämnar henne.

Goda människor lyser ur fjärran likt snötäckta berg; onda människor uppslukas av mörkret likt pilen som avskjutes i natten.

— Buddha

 

Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

— Romarbrevet 12:21, NT

 

 

Gästfrihet

 

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

— Hebréerbrevet 13:2, NT

 

 

Jämlikhet

 

O, människobarn! Vet ni ej varför vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. …

— Bahá’u’lláh

 

Kvinnor har samma rättigheter som männen på jorden; såväl i religionen som i samhället är de mycket betydelsefulla. Så länge som kvinnor hindras från att nå sin högsta potential, så länge kommer också männen att vara oförmögna att nå den storhet som kunde vara deras.

— Abdu’l-Bahá

 

 

Kärlek och vänskap

 

En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden.

— Ordspråksboken, GT

 

Split lindras ej genom hat, men split bringas att upphöra genom kärlek. Det är en evig lag.

— Buddha

 

O, vän! Plantera i ditt hjärtas trädgård ej något annat är kärlekens ros och släpp ej ditt tag om längtans och hängivenhetens näktergal.

—Bahá’u’lláh

 

Kärlekens tankar skapar broderskap, fred, vänskap och lycka.

— Abdu’l-Bahá

 

 

Kunskap

 

Sök kunskap från vaggan till graven. Sök kunskap vid Kinas gränser om så är nödvändigt.

— Muhammad

 

Kunskap är som vingar för människans liv och en stege för hennes uppstigande.

— Abdu’l-Bahá

 

 

Medkänsla

 

Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.

— Romarbrevet 12:15, NT

 

… klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod …

— Kolosserbrevet 3:12, NT

 

Som en mor skyddar sitt barn från skada, så omfatta med vänliga tankar allt levande.

— Buddha

 

 

Mod

 

Att veta det rätta, men inte göra det, är brist på mod.

— Konfucius

 

 

Renhet

 

Som lotusblomman på sin stjälk svävar obesudlad över det gyttjiga vattnet, så svävar den stilla vise obesudlad av världen och dess smutsiga glädjeämnen.

— Buddha

 

Besitt ett rent, milt och strålande hjärta, att på din lott må komma ett herravälde, uråldrigt, oförgängligt och evigt.

— Bahá’u’lláh

Respekt

 

Låt sonen vara sin fader hängiven och vara överens med sin moder.

— Atharva Veda (hinduisk skrift)

 

Var alltid hänsynsfull och behärskad.

— Buddha

 

 

Rättvisa

 

Människans ljus är rättvisa, utsläck det inte med förtryckets och tyranniets motvindar. Syftet med rättvisa är att skapa enighet bland människorna.

— Bahá’u’lláh

 

Gud älskar dem som dömer rättvist.

— Muhammad

 

Om en invandrare slår sig ner i ert land skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd.

— 3 Mos.19:33-34, GT

 

 

Sannfärdighet

 

Den stilla vise älskar sanningen.

Lögn skall förvisas genom strängt fasthållande vid sannfärdigheten.

— Buddha

 

Sannfärdighet är grundvalen för alla mänskliga dygder.

— Abdu’l-Bahá

 

Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt.

— Ordspråksboken, GT

 

 

Sinnesro

 

Sök en ort så stilla att de som älskar stillhetens kontemplation där kan öva denna till sitt hjärtas yttersta tillfredsställelse.

Må alla varelser, både stora och små, finna och vistas i friden!

Friden kommer inifrån. Sök den inte utifrån.

— Buddha

 

O, yttrandets son! Du är Mitt fäste, träd in däri på det att du må vistas i trygghet. Min kärlek är inom dig, lär känna den, så att du må finna Mig nära dig.

— Bahá’u’lláh

Självkontroll

 

Saliga äro de fridsamma.

— Jesus

 

Den disciplinerade ger ständigt akt på sina tankar, så att han förblir vaken, uppmärksam och behärskad.

Liksom regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.

Hur irriterad du än kan känna dig, tala aldrig vresigt.

— Buddha

 

 

Tolerans

 

Döm inte, så skall ni inte bli dömda.

— Lukas, 6:37, NT

 

Visa fördragsamhet, välvilja och kärlek gentemot varandra.

Slut dina ögon för rasskillnader och välkomna alla i enhetens ljus.

Lev i vänskap med alla religioners anhängare.

— Bahá’u’lláh

 

Ljuset är gott i vilken lampa det än lyser.

— Abdu’l-Bahá

 

 

Trofasthet

 

Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, men den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.

— Ordspråksboken, GT

 

 

Uthållighet

 

Uthålligheten i vårt arbete tillhör den största gärningen.

— Zoroaster

 

 

Vänlighet och vishet

 

Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad. De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.

— Ordspråksboken, GT

 

En vänlig tunga är magneten för människornas hjärtan. Den är själens bröd, den kläder orden med mening, den är visdomens och förståelsens källa.

— Abdu’l-Bahá

 

 

Världsmedborgarskap

 

För den människa i vilken kärleken bor är hela världen en familj.

— Buddha

 

Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare.

Vi önskar bara världens bästa och nationernas lycka … att alla nationer bör bliva en i tron och alla människor som bröder, att kärlekens och enhetens band mellan människobarnen bör stärkas, att religionssplittring bör upphöra och rasåtskillnad avskaffas.

— Bahá’u’lláh

 

 

Ödmjukhet

 

Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

— Filipperbrevet, 2:3, NT

 

Övermod bör bannlysas med hjälp av ödmjukhet.

— Buddha

 

Jag har tre skatter som jag värnar om och prisar; den första är mildhet, den andra är förnöjsamhet och den tredje är ödmjukhet, som avhåller mig från att sätta mig över andra.

— Lao-tse

Sammanställning av Värdegrundsförlaget © 2006 www.livskunskap.net

 

Detta är ett axplock av visdomsord ur världsreligionernas skrifter. Dygderna kan ses som den gemensamma nämnaren i världsreligionerna och därmed också som en förenande länk. Citaten som följer visar också på full samstämmighet i tanke. De är hämtade ur buddhistiska, hinduiska och zoroastriska skrifter, Bibelns gamla och nya testamenten, Koranen och bahá’í-skrifterna. Ett par citat av Konfucius och Lao-tse ingår, även om dessa inte räknas som religionsgrundare, utan mer som filosofer och vishetslärare. Citatsidorna kan användas t.ex. vid samtalscirklar, men även för enskild begrundan eller vidare sökande för den som är intresserad. De kan förhoppningsvis också komma till nytta i skolornas etikundervisning vid samtal om dygder och värderingar.